Meeting in Shangai, Feria internacional de arte. Shangai, China 2014